Potencjalni Promotorzy prac doktorskich z Wydziału MT

Studia doktoranckie (studia III stopnia) zostały zastąpione Szkołami Doktorskimi. Na PW można również realizować doktoraty wdrożeniowe (program Ministerstwa Edukacji i Nauki umożliwiający połączenie kariery naukowej z pracą zawodową), podwójne doktoraty (we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata) oraz doktoraty eksternistyczne.
 

Lista potencjalnych promotorów prac doktorskich z Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Metalizowanie tarciowe ceramiki AlN tytanem – obrona 2019
 • Wpływ warunków technologicznych mikrospajania na strukturę i właściwości użytkowe połączeń - obrona 2019
 • Spawanie hybrydowe Plazma+MAG stali S700MC - otwarty przewód doktorski
 • Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L – otwarty przewód doktorski
 • Natryskiwanie naddźwiękowe powłok Ni-Cr wzbogacanych renem - otwarty przewód doktorski
 • Laserowa modyfikacja powierzchniowa elementów urządzeń energetycznych – otwarty przewód doktorski

Oferta zagadnień badawczych:

 • Modyfikacja powierzchni metodami natryskiwania cieplnego (HVOF i detonacyjnie) i napawania plazmowego
 • Spajanie materiałów zaawansowanych, kompozytów ceramiczno-metalowych, metali ultradrobnoziarnistych, ceramiki
 • Spajanie materiałów w stanie stałym

dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. uczelni

profil REPO PW

Oferta zagadnień badawczych:

 • Wspomaganie procesów spawalniczych czynnikami fizycznymi takimi jak drgania mechaniczne, pole magnetyczne i elektryczne
 • Zgrzewanie dyfuzyjne i lutowanie w próżni materiałów zaawansowanych, takich jak kompozyty, materiały ceramiczne i metalowe

dr hab. inż. Mariusz Magier

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Badania dynamicznych procesów spalania w pirotechnicznych ładunkach opóźniających z wykorzystaniem radiografii czasu rzeczywistego
 • Modelowanie i badanie parametrów balistyki zewnętrznej naddźwiękowych pocisków moździerzowych
 • Metoda badania i analiza parametrów symulatorów broni strzeleckiej
 • Identyfikacja czynników oddziaływujących na zapalnik elektroniczny na torze lotu

Oferta zagadnień badawczych:

 • Balistyka broni i amunicji, osłony balistyczne
 • Badania systemów uzbrojenia
 • Zastosowanie technik przyrostowych w konstrukcjach uzbrojenia i strukturach ochronnych

dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Kształtowanie drobnoziarnistej mikrostruktury żeliwa sferoidalnego w procesach hartowania izotermicznego – obrona 2021
 • Uszlachetnianie powierzchni odlewów precyzyjnych z żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego przez zastosowanie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej – w realizacji
 • Wpływ obróbki ultradźwiękowej na krystalizację wybranych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych – w realizacji
 • Wpływ perkolacji fazowej na właściwości stopów metali – w realizacji
 • Modelowanie perkolacji składników struktur materiałowych – w realizacji
 • Technologia form metalowych do wytwarzania odlewów o zmiennej geometrii z zastosowaniem sterowania numerycznego – w realizacji

Oferta zagadnień badawczych:

 • Wytwarzanie specjalnych odlewów ze stopów żelaza i stopów aluminium
 • Hybrydowa obróbka cieplna stopów żelaza i stopów aluminium
 • Procesy nanostrukturyzacji żeliwa i staliwa
 • obróbka cieplno-chemiczna żeliwa
 • wytwarzanie proszków metalicznych ze stanu ciekłego
 • obróbka cieplna elementów drukowanych 3D
 • wpływ obróbki ultradźwiękowej na metale i stopy
 • wytwarzanie strukturalnych odlewów precyzyjnych
 • obróbka powierzchniowa odlewów precyzyjnych
 • technologia formy odlewniczej

dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Konstytutywne modelowanie gąbczastej tkanki kostnej człowieka na poziomie mikrostrukturalnym
 • Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termo-plastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej
 • Numeryczne modelowanie pracy serca z uwzględnieniem zjawisk związanych z przepływem krwi przez zastawki

Oferta zagadnień badawczych:

 • Modelowanie matematyczne biomateriałów i materiałów
 • Symulacje zjawisk zachodzących w tkankach żywych oraz zachowania się materiałów, w tym tkanek, z wykorzystaniem MES
 • Symulacje zjawisk zachodzących podczas przepływu płynów newtonowskich i nienewtonowskich za pomocą MES
 • Zastosowanie MES w badaniach układów mechanicznych

dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni

profil REPO PW

Oferta zagadnień badawczych:

 • Hybrydowe technologie kształtowania mikrowyrobów, w których jednocześnie kształtowana jest ich struktura, właściwości i kształt
 • Wykorzystanie energii drgań ultradźwiękowych do wspomagania procesów mikrokształtowania stopów metali i szkieł metalicznych
 • Wykorzystanie energii drgań ultradźwiękowych w procesach mikrokształtowania i mikrołączenia mechanicznego materiałów ultradrobnoziarnistych
 • Wytwarzanie i modyfikacja materiałów ultradrobnoziarnistych metodami hybrydowymi na bazie ECAP i I-ECAP do zastosowań w mikrokształtowaniu plastycznym
 • Nowe technologie wytwarzania części pojazdów lekkich na bazie modyfikowanego kucia stopów magnezu
 • Predykcja zużycia narzędzi w procesach wykrawania i mikrowykrawania stali wysokowytrzymałych

Offer of research topics:

 • Hybrid technologies of forming micro-parts that simultaneously shape their structure, properties and geometry.
 • The use of the energy of ultrasonic vibrations to support the microforming processes of metal alloys and metallic glasses
 • The use of the energy of ultrasonic vibrations in the processes of microforming and mechanical microfusion of ultra-fine-grained materials
 • Production and modification of ultra-fine-grained materials with hybrid methods based on ECAP and I-ECAP for applications in microforming processes,
 • New technologies for the production of parts for light vehicles based on modified forging of magnesium alloys
 • Predict tool wear in the punching and micro-punching processes of high-strength steel

prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Metoda przewidywania naddatków technologicznych dla różnych offsetowych arkuszowych maszyn drukujących z użyciem analizy wymiarowej - obrona 2014
 • Analiza nacisków w zespołach drukujących w offsetowych maszynach drukujących - obrona 2017

Oferta zagadnień badawczych:

 • Analiza modeli przewidujących wytrzymałość tektury falistej
 • Badania procesów dynamicznych podczas zderzenia pocisku z tarczą

dr hab. inż. Adam Rogowski

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Metoda wizyjnej identyfikacji obiektów dla robotów sterowanych głosowo – otwarty przewód doktorski

Oferta zagadnień badawczych:

 • Metoda sterowania współpracującymi robotami przemysłowymi uwzględniająca predykcję komend głosowych
 • Wizyjne rozpoznawanie obiektów w zrobotyzowanym gnieździe produkcyjnym na podstawie odręcznych szkiców wzorców

Offer of research topics:

 • Control method for industrial colaborative robots using voice command prediction
 • Vision-based object recognition in robotized production using manually generated template sketches

dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Wpływ materiału elektrody roboczej na wskaźniki technologiczne obróbki elektroerozyjnej
 • Szlifowanie tarczami wielogranulacyjnymi

Oferta zagadnień badawczych:

 • Modelowanie procesu mikroobróbki elektroerozyjnej
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów obróbki elektroerozyjnej
 • Optymalizacja procesu wytwarzania części metodami przyrostowymi SLS/SLM
 • Hybrydowe obróbki erozyjno-ścierne
 • Erozyjne metody obróbki wykończeniowej części wykonanych w technologiach przyrostowych
 • Wpływ właściwości pasty ściernej na wskaźniki technologiczne obróbki przetłoczno-ściernej
 • Obróbka magnetyczno-ścierna części wykonanych w technologiach przyrostowych SLS/SLM
 • Optymalizacja procesu obróbki przetłoczono-ściernej części wykonanych w technologii przyrostowej SLS/SLM

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Badanie procesu wytłaczania mieszaniny polietylen małej gęstości / polistyren
 • Badania optymalizacyjne procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw sztucznych
 • Modelowanie procesu wytłaczania mieszaniny polietylen małej gęstości / polistyren
 • Modelowanie przepływu tworzyw polimerowych w wytłaczarce dwuślimakowej przeciwbieżnej
 • Nierównomierne wypełnianie form wtryskowych zrównoważonych geometrycznie
 • Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego polimerowych kompozytów drzewnych

Oferta zagadnień badawczych:

 • Charakterystyka reologiczna zaawansowanych tworzyw polimerowych jako podstawa modelowania procesów przetwórstwa tworzyw
 • Modelowanie przepływu zaawansowanych tworzyw polimerowych w procesie wytłaczania jednoślimakowego
 • Modelowanie przepływu tworzyw polimerowych w wytłaczarkach jednoślimakowych ze ślimakami specjalizowanymi
 • Modelowanie płynięcia zaawansowanych tworzyw polimerowych w formach wtryskowych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski

profil REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • Projektowanie algorytmów genetycznych dla harmonogramowania produkcji i ich efektywność
 • Optymalizacja przepływu produkcji w systemach gniazdowo-otwartych z maszynami równoległymi z zastosowaniem algorytmu symulowanego wyżarzania
 • Optymalizacja przepływu produkcji w systemach gniazdowo-otwartych z maszynami równoległymi z zastosowaniem algorytmu GRASP

Oferta zagadnień badawczych:

 • Cyber-fizyczne systemy produkcyjne
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w inżynierii produkcji

Imię Nazwisko, tytuł

Link do REPO PW

Przykłady obronionych i realizowanych prac doktorskich:

 • ...

Oferta zagadnień badawczych:

 • ...