Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (LWM) służy poznaniu podstawowych właściwości materiałów konstrukcyjnych oraz zbadaniu ich reakcji na podstawowe obciążenia mechaniczne. Celem LWM jest określenie i sprawdzenie kryteriów bezpieczeństwa służących do prawidłowego projektowania elementów konstrukcyjnych i konstrukcji.

            Według celów, w LWM prowadzone są badania w dwóch kategoriach:

  - badania podstawowe,

  - badania użytkowe.

            Według metod badawczych, badania prowadzone są w kategoriach:

  - badania tensometryczne,

  - badania ultradżwiękowe,

  - badania elastooptyczne.

            W ramach badań podstawowych przeprowadzana jest znormalizowana próba rozciągania z użyciem klasycznych i  skomputeryzowanych maszyn wytrzymałościowych typu INSTRON. Celem próby jest uzyskanie wykresu: naprężenie-odkształcenie, a z niego, granic wytrzymałościowych stanowiących podstawowe kryteria bezpieczenstwa wszelkich materiałów i konstrukcji. Wykres rozciągania to najważniejsza charakterystyka każdego materiału konstrukcyjnego. Również w ramach badań podstawowych opisywane są materiały przez wyznaczanie charakterystycznych modułów, czyli stałych materiałowych niezbędnych w obliczeniach wytrzymałościowych. Dokładność uzyskiwanych wartości jest zbliżona do laboratoriów profesjonalnych.

            W ramach badań użytkowych prowadzone są badania rozkładu i wartości naprężeń oraz odkształceń elementów konstrukcyjnych, badania wyboczenia oraz badania drgań.

            Podstawową metodą badawczą stosowaną w LWM jest metoda tensometrii elektrooporowej z użyciem nowoczesnej aparatury pomiarowej. Metoda ta jest stosowana głównie w analizie naprężeń i odkształceń, ale również jest wykorzystywana do ustalania sprężystych stałych materiałowych materiałów konstrukcyjnych. Inną metodą badawczą służącą do tego celu jest metoda ultradźwiękowa wykorzystująca zjawisko odbioru fal ultradżwiękowych. Do pomiaru naprężeń, a szczególnie zjawiska ich koncentracji, służy metoda elastooptyczna wykorzystująca zjawisko badania izoklin powstałych w świetle spolaryzowanym w materiałach optycznie anizotropowych.

            W ramach LWM studenci zapoznają się z metodyką pomiarów laboratoryjnych, poznają rachunek błędów niezbędny do prawidłowej oceny uzyskiwanych wyników, stanowiska badawcze i aparaturę pomiarową, przeprowadzają samodzielne pomiary z wykorzystaniem współczesnej techniki pomiarowej.