Otwarcie/zamknięcie przewodu

Uchwała nr 321/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (link »)
 

Załącznik do uchwały nr 321/L/2023 Senatu PW z dnia 29 marca 2023 r. (link »)
Uchwała nr 231/L/2022 Senatu PW z dnia 22 czerwca 2022 r.

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (link »)
 

Uchwała nr 249/II-IM/2021 Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna z dnia 3 listopada 2021 r. dot. zasad wyróżniania rozpraw doktorskich wszczętych po 30 września 2019 r. (link »

 

Załącznik do uchwały 231/L/2022 Senatu PW z dnia 22 czerwca 2022 r. (link »)

Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Wniosek o weryfikację efektów uczenia się na poziomie 8PRK dla trybu eksternistycznego

Załącznik do Sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
 

Zarządzenie 124/2021 Rektora PW – wymogi edytorskie dla rozprawy doktorskiej

W sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących przygotowania do druku rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej, jej druku w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz kosztów wydruku rozprawy doktorskiej (link »)
 

Informacja Prorektora ds. nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. (link »)

W sprawie potwierdzania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK u doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020
 

Załącznik do Informacji Prorektora ds. nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. (link »)

 

Zarządzenie 79/2021 Rektora PW - Wzory dyplomu doktorskiego

Zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Rektora PW w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad i trybu wydawania oraz przechowywania przez Politechnikę Warszawską odpisów tych dyplomów (link »)