Postępowania dot. stopni naukowych

Informacje dot. postępowania w sprawach stopni naukowych i tytułów naukowych, w tym harmonogram obron doktorskich, postępowania habilitacyjne i profesorskie

Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

Streszczenia i recenzje oraz terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (d. Wydział Inżynierii Produkcji)

Obrony doktorskie spoza Wydziału

Terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału